Menu
×

REGULAMIN – WARUNKI NAJMU

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW

Wynajmujący/Renter: ECO Rental Sp. z o.o. www.ecorental.pl
Aleja Jana Pawła II 85, 15-703 Białystok, NIP 113-28-53-757; KRS: 0000412333; REGON: 146020771

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Wynajmujący, którym jest podmiot, wskazany w pozycji Wynajmujący w Umowie, oddaje Najemcy w najem samochód (dalej zwany również Pojazdem/pojazdem), określony w Umowie.
2.Najemcą jest podmiot wskazany w rubryce Najemca w Umowie. Warunkiem zawarcia Umowy jest posiadanie przez Najemcę lub osobę uprawnioną do korzystania w imieniu Najemcy z Pojazdu prawa jazdy odpowiedniej kategorii przez okres minimum 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy oraz ukończenie 23 lat.
3. Osoby w wieku od 18 do 22 lat mogą wynająć Pojazd na zasadzie indywidualnej zgody Wynajmującego.
4. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu jest jego własnością lub Wynajmujący jest uprawniony na podstawie innego tytułu do korzystania i oddawania w najem lub podnajem samochodu stanowiącego przedmiot najmu (np. leasing, najem).

§ 2. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE STOSUNKU NAJMU
1. Stosunek najmu rozpoczyna się w dacie i godzinie wyszczególnionej w umowie. Rezygnacja z rezerwacji, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu kosztów na rzecz Wynajmującego, jest możliwa w każdym czasie do chwili wydania pojazdu.
2. Minimalny okres najmu wynosi 24 godziny.
3. Czas trwania Umowy wskazany jest w umowie.
4. Przedłużenie czasu trwania Umowy wymaga zgody Wynajmującego, zaś chęć jego przedłużenia musi zostać zgłoszona przez Najemcę niezwłocznie, nie później niż 24 godziny przed upływem terminu zwrotu Pojazdu. Przedłużenie czasu trwania Umowy na okres dłuższy, niż 119 minut musi być potwierdzone wiadomością e-mail lub osobiście w oddziale Wynajmującego. Warunkiem przedłużenia czasu trwania Umowy jest wyrażenie zgody przez Wynajmującego za pośrednictwem e-mail. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia okresu najmu Pojazdu i nie zwrócenie go w ciągu 8 godzin od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy może zostać potraktowane jako umyślne działanie (przywłaszczenie lub kradzież), o czym Wynajmujący może zawiadomić organy ścigania.
5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy Najmu i odebrania samochodu od Najemcy na koszt Najemcy, w przypadku stwierdzenia użytkowania samochodu z naruszeniem warunków Umowy Najmu lub niniejszych Ogólnych Warunków Najmu.

§3. OPŁATY Z TYTUŁU WYNAJMU
1. Warunkiem przekazania Pojazdu Najemcy jest zapłata na rzecz Wynajmującego kaucji m. in. na zabezpieczenie udziału własnego Najemcy w szkodzie. Wysokość kaucji odpowiedniej dla danej klasy pojazdów jest wpisana w Umowie oraz pobierana przez Wynajmującego w chwili wydania Pojazdu, zaś zwalniana w dniu zwrotu Pojazdu przez Najemcę, pod warunkiem, iż stan Pojazdu jest zgodny z warunkami Umowy a Wynajmujący nie dokonał potrąceń zgodnie z umową. Stawki kaucji dla danej klasy pojazdu opublikowane są na stronie internetowej Wynajmującego.
2. Kaucja wpłacona przez Najemcę zostanie zaliczona na pokrycie udziału własnego Najemcy w odpowiedniej wysokości w razie powstania szkody w Pojeździe w okresie najmu z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność, lub nie jest w stanie wskazać sprawcy.
3.Udział własny Najemcy, naliczany jest w przypadku szkody obejmującej w szczególności uszkodzenia nie pokrywane z polisy AC: zniszczenie wnętrza, dachu lub sufitu pojazdu, uszkodzenie szyb, uszkodzenie felg, uszkodzenie opon. Uszkodzenie karoserii i inne uszkodzenia rozliczane z polisy AC lub polisy OC Wynajmującego ustala się w zależności od klasy Pojazdu.
4.Istnieje możliwość zwolnienia z udziału własnego w szkodzie pod warunkiem wniesienia przy zawarciu Umowy opłaty uzgodnionej wcześniej z Wynajmującym, zgodnie ze stawkami wskazanymi na stronie internetowej Wynajmującego www.ecorental.pl. Wykupienie przez Najemcę takiej opcji nie zwalnia Najemcy z obowiązku wniesienia kaucji, jednakże w razie szkody kwota wynikająca z udziału własnego nie zostanie z kaucji potrącona.
5. W przypadku gdy łączna wartość szkód w Pojeździe, powstałych w okresie najmu jest niższa niż kwota wskazana w §4 ust. 3, Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy Pojazdu, zgodnie z wyceną wartości uszkodzeń. W przypadku, gdy wartość tych szkód jest równa bądź większa, niż kwota wskazana w §4 ust. 3, Najemca zostanie obciążony opłatą w wysokości kwoty kaucji, przy czym Najemcę mogą obciążyć dodatkowo koszty z tytułu procesu likwidacji szkody, w tym uzyskania opinii biegłego.

§5.WYDANIE I ZWROT POJAZDU
1.Wynajmujący wyda najemcy Pojazd w klasie zgodnej ze złożonym zamówieniem. Wynajmujący zastrzega możliwość wydania Najemcy Pojazdu klasy wyższej za czynsz odpowiadający klasie pojazdu zamówionego.
2.Przekazanie Pojazdu następuje w dniu zawarcia umowy, chyba, że Strony wyraźnie ustalą inną datę wydania Pojazdu.
3.Pojazd jest wydawany z pełnym zbiornikiem paliwa, chyba, że na protokole wydania wskazano inną wartość poziomu paliwa w zbiorniku. Brak innego wskaźnika poziomu paliwa na protokole odbioru pojazdu w razie wątpliwości poczytuje się jako wydanie pojazdu z pełnym zbiornikiem.
4.Wszelkie uwagi do stanu technicznego Pojazdu, Najemca lub osoba upoważniona do odbioru Pojazdu w imieniu Najemcy zobowiązana są zgłosić w chwili wydania pojazdu lub bezpośrednio po wydaniu, gdy możliwe jest ich zidentyfikowanie. Jeżeli uwagi nie zostaną przez Najemcę zgłoszone w tym czasie, strony przyjmują, że stan Pojazdu był dobry, tj. pojazd nie posiadał wad, ani usterek.
5.Wraz z Pojazdem Najemca zobowiązany jest do zwrotu kluczyków i wszelkich dokumentów jak również wyposażenia dodatkowego przekazanego wraz z Pojazdem.
6.Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu i opcji dodatkowych w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia, będącego efektem prawidłowego używania pojazdu.

§6. UBEZPIECZENIE POJAZDU
1. Wynajmujący oświadcza, że Pojazd posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz zakres ubezpieczenia Casco, który zwalnia Najemcę (lub osobę kierującą Pojazdem) od odpowiedzialności finansowej ponad poziom określony w §4 Warunków Najmu, w przypadku kolizji lub kradzieży, z wyłączeniem: 1) umyślnego uszkodzenia Pojazdu przez Najemcę, 2) uszkodzenia wynikającego z rażących zaniedbań Najemcy względem bezpieczeństwa w ruchu lub przy zabezpieczaniu Pojazdu, 3)
uszkodzenia Pojazdu, spowodowania szkody w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy, 4) w przypadku, gdy Najemca jako kierowca zbiegł z miejsca wypadku, 5) kradzieży Pojazdu z dokumentami i kluczykami lub kradzieży Pojazdu, w którym nie uruchomiono wszystkich urządzeń antykradzieżowych, 6) uszkodzenia pojazdu w wyniku zatankowania niewłaściwego typu paliwa.
2.Szkody częściowe spowodowane przez Najemcę lub takie, w przypadku których Najemca nie jest w stanie wskazać sprawcy (w tym tzw. szkody "parkingowe"), powodują obciążenie Najemcę opłatą z tytułu udziału własnego, zgodnie z §4 ust. 5. Powstanie szkody całkowitej, kradzież lub przywłaszczenie Pojazdu powodują obciążenie Najemcy opłatą w wysokości całości udziału własnego.

§7. OBOWIĄZKI NAJEMCY/WARUNKI UŻYWANIA POJAZDU
1. Najemca w czasie obowiązywania Umowy najmu zobowiązuje się do: 1) Przestrzegania zasad prawidłowego używania Pojazdu, 2) Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez organy kontrolujące ruchu drogowego, 3) Każdorazowo przy pozostawianiu Pojazdu używania wszystkich zamontowanych urządzeń antykradzieżowych, 4) Wykonywania codziennej obsługi Pojazdu, oraz stosowania się do instrukcji obsługi Pojazdu, 5) Zwracania szczególnej uwagi na wskaźniki znajdujące się na desce rozdzielczej a w razie stwierdzenia nieprawidłowości niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym lub wskazanym przez niego serwisem, 6) Stosowania odpowiedniego rodzaju paliwa, 7) Utrzymywania Pojazdu w należytej czystości.
2. Wynajęty Pojazd nie może być używany: 1) do holowania innych pojazdów, 2) w wyścigach, rajdach i zawodach, 3) w stanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających, 4) wbrew obowiązującym przepisom, w tym celnym i drogowym, 5) poza granicami kraju bez zgody Wynajmującego, 6) do jazd w terenie (off-road).
Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po krajach pozaeuropejskich, Rosji oraz krajach powstałych z byłego ZSRR (z wyłączeniem Litwy, Łotwy i Estonii), a wyjazd na teren Serbii, Czarnogóry, Albanii oraz Cypru dopuszczalny jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego (również w formie e-mail).
3. W szczególności zabrania się: 1) palenia tytoniu w Pojeździe, spożywania w Pojeździe alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających 2) przekraczania dopuszczalnej ładowności oraz przewożenia liczby pasażerów większej niż określona w dokumentach Pojazdu, 3) przewożenia w pojeździe zwierząt, 4) korzystania z odbiorników typu CB-radio, 5) dokonywania w Pojeździe przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego - dotyczy to również naklejek firmowych i oznaczeń stosowanych przez Wynajmującego.
4. W przypadku zaistnienia kolizji drogowej lub wypadku należy: niezwłocznie powiadomić Wynajmującego, korzystając z adresu e-mail: rezerwacje@ecorental.pl , a także na nr infolinii Eco Rental +48 608 368 888 i powiadomić Policję/inne odpowiednie służby, oraz zabezpieczyć Pojazd, a także wezwać Policję na miejsce zdarzenia. W przypadku kradzieży Pojazdu Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego zdarzenia Policji, a następnie niezwłocznego poinformowania o tym Wynajmującego.
5. W terminie 48 godzin od zaistnienia wypadku lub kolizji Pojazdu Najemca zobowiązany jest dostarczyć Wynajmującemu raport z wypadku/kolizji wraz z dokumentami i informacjami niezbędnymi do likwidacji szkody (dane uczestników, samochodów uczestniczących w zdarzeniu, nr polisy OC sprawcy zdarzenia, jego oświadczenie o spowodowaniu szkody, dane z prawa jazdy i dokumentu tożsamości osoby kierującej Pojazdem w chwili zdarzenia. W przypadku wezwania przez Najemcę Policji na miejsce zdarzenia, Najemca zobowiązany będzie w ww. terminie przekazać Wynajmującemu imiona i nazwiska funkcjonariuszy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia wraz z nazwą i lokalizacją jednostki, w której służą. W przypadku odmowy wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania obejmującego Koszty Naprawy spowodowanej niewywiązaniem się Najemcy z obowiązków przewidzianych w §7 ust. 4 i 5, w tym zwłaszcza w przypadku nie wezwania Policji, Najemca zobowiązany będzie do pokrycia tych kosztów w terminie 7 dni na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, chyba, że odmowa ta nastąpiła z powodu niedopełnienia obowiązków przez Wynajmującego. Wynajmujący jest uprawniony do zatrzymania kwoty kaucji, określonej w pkt 18 Umowy Najmu, na poczet rozliczenia kosztów napraw Pojazdu, jakie poniesie w związku z faktem, iż Najemca nie dokona poprawnego zgłoszenia szkody, w tym zwłaszcza nie dostarczy podpisanego formularza zgłoszenia szkody, wymaganego przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
6. W przypadku konieczności wykonania dowolnej naprawy w Pojeździe, należy uzyskać zgodę Wynajmującego. W takim przypadku Najemca po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym zobowiązany jest do odebrania faktury VAT w imieniu Wynajmującego. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii pokrywa (zwraca) koszty naprawy.

§ 8.OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO
1. Wynajmujący (o ile w umowie nie postanowiono inaczej) zobowiązany jest do naprawienia szkód poniesionych przez Najemcę na skutek awarii lub uszkodzenia Pojazdu wynikających z okoliczności, za które Wynajmujący ponosi odpowiedzialność. W przypadku dokonania przez Najemcę rezerwacji pojazdu poprzez portal pośredniczący w zawieraniu umów najmu (przedstawiający oferty najmu pojazdów pochodzących od wielu usługodawców), Wynajmujący odpowiada za wykonanie usługi wynajmu pojazdu zgodnie z Umową i Warunkami Najmu, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie/wykonanie ewentualnych dodatkowych usług oferowanych i wykupionych od takiego pośrednika, jak również za rozliczenia Najemcy z takim podmiotem.
2.W przypadku unieruchomienia Pojazdu na okres dłuższy, niż 12 godzin z przyczyn niezawinionych przez Najemcę, Wynajmujący zapewni Najemcy lub osobie użytkującej Pojazd samochód zastępczy. Pojazd zastępczy powinien mieć standard odpowiadający Pojazdowi, a jeżeli nie będzie to możliwe - standard niższy od Pojazdu o nie więcej, niż jedną klasę. Zapewnienie samochodu zastępczego nie obowiązuje: 1) w przypadku postoju Pojazdu z powodu utraty przez Najemcę dokumentów lub kluczy od auta, 2), unieruchomienia Pojazdu poza granicami RP, 3) unieruchomienia z powodu nieuzupełnienia paliwa przez Najemcę lub zatankowania niewłaściwego paliwa do Pojazdu, 4) w przypadku uszkodzenia pojazdu w wyniku niewłaściwej eksploatacji, w tym jazd sportowych i off-road. W takich przypadkach strony Umowy mogą uzgodnić podstawienie Pojazdu zastępczego za odrębną opłatą, uiszczoną przez Najemcę. Ustalenia dotyczące Pojazdu zawarte w Umowie dotyczą wówczas odpowiednio Pojazdu zastępczego.
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary, mandaty lub opłaty (w tym parkingowe), których nałożenie wynika z naruszenia lub nieprzestrzegania przez Najemcę przepisów prawa, w tym przepisów o ruchu drogowym, jak również innych przepisów / regulaminów określających zasady korzystania z dróg lub/i parkingów. Opłaty te uiszcza Najemca. W przypadku obciążenia tymi opłatami lub kosztami Wynajmującego – obciąży on nimi Najemcę, przy czym Wynajmujący jest uprawniony do powiększenia tych kosztów dodając z tytułu dodatkowych kosztów administracyjnych, o kwotę nie wyższą, niż 50 zł netto.

§9. DODATKOWE OPŁATY Z TYTUŁU WYNAJMU
1. Za palenie w Pojeździe lub spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających na Najemcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości 250 PLN brutto za każde z naruszeń, zaś w razie spowodowania szkody w Pojeździe pod wpływem niedozwolonych substancji Najemca obciążony zostanie w całości kosztami naprawy Pojazdu i przywrócenia go do stanu poprzedniego.
2. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemcę dotyczących obowiązku zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym następuje przez zapłatę kary umownej w określonej niżej wysokości, chyba że Najemca wykaże, że naruszenie umowy najmu lub Warunków Najmu nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności:
- uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu – realny koszt odtworzenia, do
2.000 zł (wraz z wymianą zamków),
- uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu – do 250 zł,
- uszkodzenie, zgubienie tablicy rejestracyjnej, naklejki rej. na szybie (za każdy element) – do 150 zł,
- złamanie zakazu przewożenia zwierząt - 250 zł,
- zgubienie bądź zabranie ze sobą z parkingu/lotniska biletu parkingowego – do 100 zł,
- wykorzystywanie pojazdu do holowania innych pojazdów - 500 zł,
- zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku - do 250 zł,
- uszkodzenia trwałe, wymagające wymiany tapicerki lub foteli – pełen koszt naprawy w tym zakresie,
- bezumowne korzystanie z samochodu – naliczenie pełnego czynszu najmu z okresu umownego wynajmu za każdą rozpoczętą dobę, powyżej dopuszczalnego okresu opóźnienia zwrotu, który wynosi 119 minut,
- zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa - 500 zł,
- naprawa silnika w wyniku jego uszkodzenia z powodu zatankowania niewłaściwego typu paliwa – pełen koszt naprawy, bez opłat administracyjnych,
- demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego – pełen koszt naprawy,
- opłata za samowolny wyjazd za granicę bez zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu i dokonania opłaty określonej powyżej (rażące naruszenie warunków umowy przez Najemcę) – do 450,- zł,

- uzupełnienie brakującego paliwa do pierwotnej ilości za każdy litr paliwa (kara pokrywa zryczałtowany koszt zakupu i uzupełnienia brakującego paliwa) – do 12,50 zł brutto za każdy litr paliwa,
3. Najemca poniesie zryczałtowaną opłatę za udzielenie przez Wynajmującego pisemnej informacji o użytkowniku Pojazdu na wniosek organów ścigania lub administracji (dotyczy to również opłaty za postój/parking) w wysokości do 50 zł brutto.
4. W przypadku, gdy Najemca zakończy wynajem przed terminem wskazanym w rezerwacji, i bez uprzedzenia o tym Wynajmującego pozostawi Pojazd na parkingu płatnym, co spowoduje poniesienie przez Wynajmującego nieuzasadnionych kosztów parkingowych – Wynajmujący jest uprawniony do obciążenia Najemcy równowartością tych, udokumentowanych, kosztów.
5. Wynajmujący uprawniony jest do wystawienia noty obciążeniowej w przypadku zaistnienia zdarzenia prawnego aktualizującego obowiązek zapłaty kary umownej. Nota obciążeniowa przesłana zostanie na adres email Najemcy wskazany w Umowie. Roszczenie objęte notą obciążeniową wymagalne będzie w terminie 7 dni od jej wystawienia. Wystawienie noty obciążeniowej nie jest elementem koniecznym dla dochodzenia odszkodowania przez Wynajmującego.

§10. POSTANOWNIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają odpowiednie zastosowanie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wynajmujący oświadcza, że nie odpowiada za sprawy prawno-podatkowe klientów. Klienci standardowo otrzymują paragon, potwierdzający dokonane przez nich opłaty. Na wniosek Klienta Wynajmujący dokona wystawienia faktury VAT, pod warunkiem dokonania zwrotu paragonu Wynajmującemu (lub nie pobrania go przez Klienta w momencie wydania Pojazdu) oraz zgłoszenia tego wniosku w terminie umożliwiającym wystawienie faktury w obowiązującym terminie podatkowym (najpóźniej do 15-go dnia miesiąca, za transakcje z poprzedniego miesiąca), tj. najpóźniej na ….. dni roboczych przed upływem tego terminu.
3. Wszystkie ceny wymienione w Ogólnych Warunkach Najmu, umowie najmu oraz na stronie internetowej www.ecorental.pl są cenami brutto, chyba że w umowie najmu lub umowie ramowej wskazano inaczej. W razie rozbieżności wiążą stawki najmu wskazane w umowie najmu lub umowie ramowej.
4.Umowa Najmu podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z Umową Najmu podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
5. Uprawnienie Wynajmującego do żądania zapłaty kary umownej nie wyłącza prawa Wynajmującego do żądania odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej na zasadach ogólnych.
6. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu zostały sporządzone w polskiej i angielskiej wersji językowej. Najemca i Wynajmujący zgodnie oświadczają, iż mają świadomość, że angielska wersja językowa została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych, a moc wiążącą ma wyłącznie polska wersja językowa.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE CAR RENTAL

§ 1. INTRODUCTORY PROVISIONS
1. The Renter is the entity indicated in the position Renter in the Agreement, shall rent to the Customer the car (further also referred to as Vehicle/vehicle), indicated in the Agreement.
2. The Customer is the entity shown in box Customer in the Agreement.
A precondition for signing the Agreement is possessing by the Customer or a person authorized to use the Vehicle on behalf of the Customer a driving license of an appropriate category for a period of minimum 12 months preceding the conclusion of the Agreement and being 23 years old.
3. People that do not meet the age criteria may rent the Vehicle under the condition of paying double the amount of deposit and an additional fee indicated in the Table of Fees (General Rental Conditions) of the Renter, which is permanently available at www.ecorental.pl .
4. The Renter declares the rental subject is his property or the Renter is entitled on the basis of other grounds to use and rent or sub-rent the car being the rental subject (for example leasing, rental).

§ 2. THE INITIATION AND TERMINATION OF RENTAL RELATIONSHIP
1. The rental relationship begins at the date and time indicated in point 10 of the Agreement. Cancelling the reservation without charges made by the Renter, is possible at any time until the release of the vehicle. The Renter is not responsible for Customer’s payments return and other accounts with brokerage companies.
2.The minimum rental time is 24 hours
3.The duration of the Agreement is indicated in point 10 of the Agreement.
4. Prolonging the duration of the Agreement requires the consent of the Renter, and the request for its prolonging must be submitted by the Customer immediately, no later than 24 hours before deadline expires for returning the vehicle. Prolonging the duration of the Agreement for a period longer than 119 minutes must be confirmed with an email or in person at the Renter’s branch. The condition for prolonging the duration of the Agreement is the consent given by the Renter via email. Failure to submit the intent of prolonging the rental of the Vehicle and to return it within 8 hours since the termination or expiration of the Agreement may be treated as deliberate action (car theft), as to which the Renter may inform law enforcement authorities
5.The Renter reserves the right to immediately terminate the Rental Agreement and to collect the car from the Customer at the cost of the Customer in case the car has been used in breach of the conditions of Rental Agreement or the hereby General Terms and Conditions of Rental.
§3. RENTAL FEES
1. The fee for rental is calculated for the entire day indicated in Article 2(2)
2. The fee is collected in advance in the amount indicated in the Agreement.
3. VAT tax invoices are issued at the Customer’s request submitted within an appropriate date resulting from law regulations in that respect. The Renter can provide the VAT invoice only for its own sales to the Customer. The Renter will not provide invoices for broker’s sales to the Customer. The Renter is entitled to issue a VAT tax invoice without it being signed by the Customer.
4. The Customer gives consent to VAT tax invoices, mentioned in Article 3(3), being sent to the Customer’s email address indicated in the Agreement

§4. DEPOSIT AND CUSTOMER’S OWN CONTRIBUTION
1. 1.The condition for handing over the Vehicle to the Customer is payment on behalf of the Renter of the deposit for securing Customer’s own contribution in case of damage, among others. The quota of the deposit appropriate for a given class of vehicles is included in the Agreement and collected by the Renter at the time of Vehicle release (pick-up) and returned within 14 days of Agreement termination and the return of Vehicle by the Customer, under the condition that the condition of the Vehicle is in accordance with Rental Agreement Conditions and the Renter has not settled any liabilities according to the Agreement. The quotas of deposits for given classes of vehicles have been published at the Renter’s website.
2. The deposit paid by the Customer shall be included in covering the Customer’s own contribution in an appropriate amount in case of damage to the Vehicle during the rental due to reasons for which the Customer takes responsibility.
3.The Customer’s own contribution is calculated in case of damage including not covered by the insurance - especially the destruction of vehicle’s interior, roof, car glass damage, rim damage, tire damage. In case of body damage and other damage settled from the Renter’s civil liability or collision damage policy is determined depending on the class of Vehicle.
4. There exists a possibility of release from deductible under the condition of paying a fee at the conclusion of the Agreement agreed earlier with the Renter, according to the quotas indicated at the Renter’s webpage: www.ecorental.pl. Buying such option by the Customer does not release the Customer from the responsibility of submitting a deposit, however, in the event of damage the quota resulting from own contribution shall not be deducted from the deposit.
5. In the event when the combined value of damage in the Vehicle caused during the rental period is lower than the quota indicated in Article 4(3), the Customer shall be charged with vehicle repair costs in accordance with it’s cost evaluation and the Renter is entitled to add to this cost an administration fee of up to 150 pln. In the event of the value of this damage being equal or higher than the quota indicated in Article 4(3) the Customer shall be charged with a fee equal to the deposit, and the Customer can be additionally charged with costs in regard to damage liquidation, including receiving of expert’s opinion.

§5. RELEASE AND RETURN OF VEHICLE
1. The Renter shall release to the Customer a Vehicle of a class according to the submitted order. The Renter reserves the right to release to the Customer a Vehicle of a higher class for the fee relevant to the class of vehicle ordered.
2. The handing over of the Vehicle occurs on the day of conclusion of the Agreement, unless the Parties shall specifically determine another date of Vehicle release.
3. The Vehicle is released with a full fuel tank, unless the protocol of release indicates a different level of fuel in the tank. The lack of another indicator of fuel level in the release protocol of the vehicle in case of doubt is considered as a release of the vehicle with a full tank
4. Any observations as to the technical conditions of the Vehicle, the Customer or a person authorized to collect the Vehicle on behalf of the Customer is obliged to submit at the time of vehicle release or immediately after its release when their identification becomes possible. If the observations are not submitted by the Customer in this time, the parties agree that the condition of the vehicle was good, that is the vehicle did not have any flaws or defects.
5. Along with the Vehicle the Customer is obliged to return car keys and any documents as well as additional equipment given with the Vehicle.
6. The Customer is obliged to return the vehicle and additional options in unimpaired condition taking into account normal usage being the effect of proper use of vehicle.

6. VEHICLE INSURANCE
1. The Renter declares that the Vehicle has obligatory civil liability insurance and an array of Casco insurance which releases the Customer (or the person driving the Vehicle) from financial responsibility above the level indicated in Article 4 of Rental Conditions in case of collision or theft with the exclusion of 1) deliberate Vehicle damage by the Customer 2) damage resulting from the Customer’s gross neglect as to road safety or securing the Vehicle 3) Vehicle damage, causing damage under the influence of alcohol or drugs or without a valid driving license 4) in the event when the Customer as the driver fled the accident site 5) theft of the Vehicle with documents and car keys or theft of Vehicle in which not every anti-theft devices have been turned on 6) vehicle damage as a result of improper fuel type refill.
2. Partial damage caused by the Customer or such in the event of which the Customer is not able to indicate the perpetrator (including the so called parking damage) shall result in the Customer being charged with a fee due to own contribution in accordance with Article 4(5). Complete damage, theft or appropriation of the vehicle shall result in the Customer being charged with the fee of full own contribution (equal to the deposit quota).

§7. CUSTOMER’S RESPONSIBILITIES / CONDITIONS OF VEHICLE USE
1. The Customer during the time of Rental Agreement is obliged to 1) abide by the principles of proper vehicle use 2) carry valid documents required by inspection authorities of traffic regulations 3) using installed anti-theft devices each time upon leaving the vehicle 4) performing everyday use of Vehicle and abiding the Vehicle use instructions 5) paying special attention to indicators on the dashboard and in the event of ascertaining an impropriety immediately contacting the Renter or car service indicate by him 6) use proper type of fuel 7) maintaining the cleanness of the Vehicle.
2. The rented Vehicle cannot be used 1) to haul other vehicles 2) in races, rallies and contests 3) under the influence of alcohol and drugs 4) against law regulations including custom and road laws 5) beyond the borders of the country without the consent of the Renter, 5) for off-road driving.
There is an absolute ban on driving in countries beyond Europe, Russia and countries of the former USSR (excluding Lithuania, Latvia and Estonia) and the entry to Serbia, Montenegro, Albania and Cyprus is acceptable only after receiving the consent of the Renter (email)
3. It is especially forbidden 1) to smoke tobacco in the Vehicle, consuming alcohol and drugs in the Vehicle 2) to exceed the acceptable load and transferring the number of passengers higher than the one determined in the documents of the Vehicle 3) transferring animals in the Vehicle 4) using receivers such as CB-radio 5) applying modifications to the Vehicle or other changes without the consent of the Renter
4. In the event of road collision or accident one should immediately inform the Renter using the e-mail address: rezerwacje@ecorental.pl and/or inform the Police/other relevant services and secure the Vehicle as well as call the Police to the scene of the accident. In case of theft of the Vehicle the Customer is obliged to immediately report such an occurrence to the Police and to further immediately inform the Renter about the fact.
5. Within 48 hours since the accident or collision of the Vehicle, the Customer is obliged to deliver to the Renter a report of accident/collision including documents and information necessary for damage liquidation (data of participants, cars participating in the incident, no of OC/civil liability policy of the perpetrator, his statements regarding causing damage, driving license data and Identity documents of the person driving the Vehicle at the time of the incident. In the event of calling the Police by the Customer to the scene of the incident, the Customer is obliged in the abovementioned date to submit to the Renter the names of police officers who came to the scene of the incident together with the name of the local police unit which they serve. In the event the insurance company refuses to pay the compensation that includes Repair Costs caused by the Customer not abiding the responsibilities described in Article 7(4) and (5) (especially in case of not informing the Police about the accident) the Customer is obliged to cover those costs within 7 days based on a VAT tax invoice issued by the Renter, unless the refusal was due to failure to comply with the obligations by the Renter. The Renter is entitled to retain the quota of the deposit indicated in point 18 of Rental Agreement for the purpose of settling repair costs of the Vehicle he shall be charged with due to the fact that the Customer does not appropriately report the damage required by the insurance company.
6. In case of the necessity to perform any repair in the Vehicle one ought to receive the Renter’s consent. In such a case the Customer after previously agreeing with the Renter is obliged to collect VAT tax invoice on behalf of the Renter. The Renter after stating the need for the repair and no fault on behalf of the Customer as to the cause of the accident shall cover (reimburse) the repair costs.

§ 8. DUTIES AND RESPONSIBILITY OF THE RENTER
1. The Renter (unless otherwise stated in the Agreement) jest obliged to repair damage incurred by the Customer due to breakdown or Vehicle damage resulting from incidents for which the Renter takes responsibility. In the event of making a vehicle reservation by the Customer via a portal intermediating in concluding rental Agreements (presenting car rental offers received from many providers), the Renter is responsible for providing the rental service in accordance with the Agreement and Rental Conditions. He is not responsible however for providing/performing any other services offered and purchased from such an intermediary as well as settling accounts of the Customer with such an entity.
2. In case of immobilizing the Vehicle for a period longer than 8 hours the Renter shall provide the Customer or the person using the Vehicle with a courtesy car. The courtesy car’s standard should be identical with that of the Vehicle and if that is not possible – standard no more than a class lower than that of the Vehicle. Providing the courtesy car does not apply 1) in case of stopping the vehicle due to loss of documents or car keys by the Customer 2) immobilizing the Vehicle beyond the borders of Poland 3) immobilizing due to non-refilled fuel tank by the Customer or refilling the Vehicle with inappropriate fuel 4) in case of vehicle damage resulting from improper exploitation, including racing and off-road drive. In such cases the parties of the Agreement may agree to provide a courtesy car for a separate fee paid by the Customer
3.Any arrangements regarding the Vehicle included in the Agreement in such cases relate to the courtesy car correspondingly.
4. The Renter does not take responsibility for any penalties, tickets or fees (including parking fees) which are charged due to breach or infringement of law regulations by the Customer, including road traffic regulations, as well as other regulations and rules determining the principles of using road or/and car parks. That should be paid by the Customer himself.
§9. ADDITIONAL RENTAL FEES
1.Repairing damage resulting from non-performance or ill-performance of the Agreement by the Customer regarding the Vehicle return in an unimpaired condition is effected through paying contractual penalty in the amount indicated below, unless the Customer proves the infringement of the rental Agreement of Rental Conditions occurred due to reasons for which he does not take responsibility:
- smoking in the Vehicle – 250 PLN,
- damage or loss of key or remote control of the vehicle – re-invoicing of the real costs level, up to 2,000 PLN,
- damage or loss of vehicle documents – up to 250 PLN,
- damage or loss of registration plates, registration sticker on the windshield (for each part) 150 PLN,
- violation of animal transfer prohibition 250 PLN,
- lost or taken away from the parking/airport parking ticket – up to 100 PLN,

- using the vehicle to haul other vehicles 500 PLN,
- return of the vehicle with the temporary (such that can be removed within standard cleaning procedures used in professional car washes) stains on seats, padding and trunk - up to 250 PLN,
- permanent damage requiring the exchange of padding or seats – full cost of repair in this regard,
- non-contractual use of the car (more than 199 minutes delay in return) – the full daily rate of the fee indicated in the rental Agreement,
- filling the vehicle with improper type of fuel - 500 PLN,
- engine repair resulting from damage due to refueling with improper fuel – full cost of repairs,
- dismantling, change of car parts or performing modifications without the consent of the Renter – full cost of repairs,
- travelling abroad (return in Poland) cross border fee - 215 PLN,
- travelling abroad without informing the Renter about such fact and payment of above cross border fee – up to 450 PLN,
- return in another location than that of the vehicle’s release – 250 PLN,
- out of hours return of the Vehicle (regular office hours on working days and weekends: 07:00 – 23:00, during official holidays – individual hours) – 150 PLN,
- driving the car by a person other than the Customer (additional driver) 250 PLN,,
- refueling missing fuel to the previous level for each liter of fuel (the penalty covers the flat-rate cost of purchase and of refueling) up to 12,50 PLN gross per each liter of fuel,
- Young Driver Fee (18 – 22 years) – 100 PLN.
2.The Customer shall be charged with a flat-rate fee for providing by the Renter written information regarding the user of the Vehicle at the request of law enforcement authorities or administration (applies also to a fee for stopping/parking) of 50 PLN gross
5. In the event when the Customer terminates the rental before the date indicated in the reservation and without notifying the Renter leaves the Vehicle at a car park which will result in unjustified parking costs to be paid by the Renter – the renter is entitled to charge the Customer with the equivalent of those documented costs.
6.The Renter is entitled to issue a debit note in case when a legal incident arises that updates the responsibility of paying contractual penalty. The debit note shall be sent to the email address of the Customer indicated in the Agreement. Claims covered by debit note shall be required within 7 days since their issuance.

§10. FINAL PROVISIONS
1. Current regulations, especially provisions of the Civil Code shall apply to any cases not regulated by the Agreement.
2. The Renter declares he is not responsible for tax laws and regulations matters of the customers.
3.Each price indicated in the Rental Conditions, rental Agreement and at the www.ecorental.pl webpage is gross price, unless stated otherwise in the rental Agreement or framework Agreement4.The Rental Agreement shall be governed by Polish law. Any disputes that may result from the Rental Agreement shall be settled by a common court of law in accordance with the provisions of the Polish Civil Proceeding Code.
5.The Renter’s powers to demand payment of contractual penalty does not exclude the right of the Renter to demand compensation exceeding the amount of contractual penalty subject to general rules.
6. This General Conditions have been executed in the English and Polish languages. The Customer and Renter hereby agree, that the English version has been executed for information purposes only and the Polish version has the binding force and effect.

Copyright © 2017 by Eco Rental Sp. z o.o. Realizacja: Konsorcjum Arefiew

Made with by IT44.pl.